Strona główna

Warunki uczestnictwa


OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ BIURO PODRÓŻY BONUS TRAVEL  s.c. ANTONI BARTNICKI MICHAŁ SZERER
Warunki poniższe dotyczą umowy zawieranej pomiędzy Biurem Podróży Bonus Travel s.c. zwanym dalej Organizatorem a Klientem, zwanym dalej Uczestnikiem. Wpłata zaliczki oznacza, że Uczestnik zaakceptował poniższe warunki, a umowa pomiędzy Uczestnikiem a Biurem staje się wiążąca. Warunki poniższe zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).
I. ZASADY OGÓLNE.
1. Biuro Podróży Bonus Travel s.c Antoni Bartnicki Michał Szerer, z siedzibą w Sieradzu, Żwirki i Wigury 1, NIP 8272304333, REGON 101509263 zwane dalej „Organizatorem”, oświadcza, że:
a) wpisane jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego pod numerem 312.
b) zawarło umowę o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji. S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, potwierdzoną gwarancją ubezpieczeniową nr 01.111.792. Gwarancja ubezpieczeniowa stanowi wymagane ustawowo zabezpieczenie Organizatora w zakresie pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju oraz zwrotu wpłat wniesionych przez Uczestnika w razie niewykonania zobowiązań umownych. Organem uprawnionym do wykorzystania zabezpieczenia jest Marszałek Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel42 663 30 00.
2. Organizator , działający na podstawie zaświadczenia nr.312 wydanego przez Marszalka Województwa Łódzkiego jako organizator turystyki – w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych (cyt. wyżej ustawy), stawia sobie za cel zapewnienie Uczestnikom optymalnych warunków bezpiecznego i miłego wypoczynku.
3. Uczestnikiem jest również osoba towarzysząca , w imieniu której Umowa–Zgłoszenie zostaje zawarta.
II.ZAWARCIE UMOWY.
1. Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą przez podpisane Umowy–Zgłoszenia stanowiącą integralną część z WARUNKAMI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY BONUS TRAVEL  s.c.       - zwanych w dalszej części Warunkami.
1. Zawarcie umowy na rzecz osoby niepełnoletniej wymaga zgody rodziców lub innych opiekunów prawnych. Dla jej skuteczności należy przedłożyć dokument potwierdzający ten fakt.
2. Uczestnik podpisując umowę o udział w imprezie turystycznej wyraża zgodę, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych na przetwarzanie, uaktualnienie, udostępnienie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji imprezy przez Organizatora.
3. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z Warunkami.
III. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek VAT.
2. Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty w momencie zawarcia umowy do 30% wartości imprezy.
3. Cała należność za imprezę określona umową powinna być wpłacona najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
4. Niedotrzymanie powyższych terminów bądź brak w/w wpłat oznacza rezygnację Uczestnika i odstąpienie od umowy na warunkach rezygnacji z imprezy.
5. Cena określona w umowie, może zostać podwyższona wyłącznie do 21 dnia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, tylko w następujących przypadkach:
a) wzrost kosztów transportu,
b) wzrost opłat urzędowych, podatków opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
c) wzrost kursów walut.
IV. PRAWA UCZESTNIKA
1. Uczestnik ma prawo do świadczeń gwarantowanych ofertą – imprezą turystyczną. Opłacone świadczenia są ostateczne i nie mogą być zmieniane w trakcie trwania imprezy.
2. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora również, we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Organizatora
( np. związanych z awarią autokaru, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach, opóźnieniami odjazdów i przyjazdów).
V. ZMIANA ŚWIADCZEŃ
1. W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy, powiadamia o tym Uczestnika. W takiej sytuacji Uczestnik powinien niezwłocznie, a najpóźniej 3 dni od otrzymania takiej informacji zawiadomić czy:
a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
b) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej- brak odpowiedzi Uczestnika jest równoznaczny z akceptacją wszystkich warunków umowy.
2. Jeżeli Uczestnik odstępuje od umowy w związku z pkt. 1 lub jeżeli organizator odwołujeimprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo,według swojego wyboru:
a) uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie ze zwrotem różnicy w cenie, albo
b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
3. Zwrot wpłat, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu Organizator dokonuje niezwłocznie, na wskazane konto bankowe, albo przekazem, albo przy odbiorze osobistym Uczestnika lub pełnomocnika.
4. W wypadkach określonych w pkt. 2uczestnik może dochodzić odszkodowania zaniewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło zpowodu:
1) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określonaw umowie, a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionymterminie;
2) siły wyższej.
5. W przypadku zmiany programu lub usług w trakcie trwania imprezy stanowiących istotną część programu tej imprezy Organizator jest zobowiązany, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.
Nie stanowi nienależytego wykonania umowy zmiana kolejności zwiedzania w programie imprezy o ile program został wykonany w całości.
6. Jeżeli Uczestnik postanowi uczestniczyć w imprezie o wyższej wartości, jest on zobowiązany dopłacić różnicę, natomiast jeśli będzie to impreza o niższej wartości, Organizator wypłaci tę różnicę. Zwroty pieniężne będą dokonywane wyłącznie na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym, albo przy odbiorze osobistym Uczestnika lub pełnomocnika.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy turystycznej, jeżeli liczba zgłoszeń na tę imprezę nie przekroczy 80% miejsc przeznaczonych przez Organizatora na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
8. Uczestnik może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającąwarunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułuumowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnieosoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązkówskuteczne jest  wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym na piśmie,  w terminie do 48h przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Uczestnik iosoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
1. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych do dwukrotności ceny imprezy w stosunku do każdego Uczestnika w przypadku, gdy ograniczenie to wynika z zawartych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie.
2. Każdy Uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego wyjeżdża.
3. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba, że wykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem klienta, albo
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
c) siłą wyższą.
4. Organizator nie gwarantuje miejsc w środku transportu w przypadku samowolnej zmiany miejsca wsiadania przez Uczestnika, bez udziału Organizatora.
5. Organizator ma prawo do odwołania wycieczki fakultatywnej- tj. wycieczki organizowanej w miejscu przeznaczenia nie objętej programem imprezy bez ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli na daną wycieczkę nie będzie odpowiedniej liczby uczestników.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub wyjazdu z danej trasy lub miasta bez ponoszenia żadnych kosztów do 7 dni przed jej rozpoczęciem z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum grupy wynoszącego 80% zgłoszeń, a w każdym razie z przyczyn od Organizatora niezależnych i niezawinionych, a w szczególności w każdym przypadku siły wyższej, zagrożenia życia lub zdrowia uczestników nawet na kilka godzin przed rozpoczęciem imprezy. Należność spełnienia świadczenia zobowiązuje Organizatora do przedstawienia oferty zastępczej na zasadach pierwszeństwa lub też zwrot określonej umową należności bez żadnych potrąceń w przypadku odwołania imprezy turystycznej.
VII. REKLAMACJE.
1. W przypadku niewykonania lub nienależnego wykonania umowy przez Organizatora, Uczestnikom przysługuje prawo do reklamacji.
2. W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie trwania imprezy Uczestnik ma prawo i obowiązek do żądania od pilota lub przedstawiciela Organizatora podjęcia środków zaradczych. Jeżeli reklamacja nie odniesie skutku, należy ją dostarczyć Organizatorowi na piśmie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej w sposób umożliwiający Organizatorowi zapoznanie się z treścią oświadczenia:
a) osobiście lub poprzez pełnomocnika, albo
b) pocztą za potwierdzeniem odbioru, albo
c) elektronicznie z podpisem elektronicznym.
3. Reklamacje wniesione do biura Organizatora po upływie 30 dni od zakończenia imprezy uznane będą za bezskuteczne (decyduje data stempla pocztowego). Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia do biura Organizatora.
4. Przedstawiciel Organizatora działający w miejscu imprezy nie jest upoważniony do uznawania roszczeń.
5. Organizator gwarantuje Uczestnikowi, którego reklamacje zostaną uznane za uzasadnione- adekwatne obniżenie ceny imprezy.
VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA.
1. Uczestnik zobowiązuje się w trakcie imprezy podporządkować wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora umożliwiającym realizację programu podróży oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w umowie, ofercie i podczas realizacji imprezy.
2. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania dokumentów podróżnych (paszport) oraz gdy wymagają tego przepisy wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Organizator) i do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu zamieszkania. W razie rażącego lub uporczywego naruszenia przez Uczestnika ustalonego porządku imprezy zagrażającego interesom innych Uczestników, Organizator może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą oraz powrotu do kraju obciążają w takim przypadku Uczestnika.
IX. UBEZPIECZENIA
1. Organizator zawarł stosowne ubezpieczenie gwarancyjne wymagane przez ustawę o usługach turystycznych (podstawa prawna podana na wstępie). Ponadto wszyscy Uczestnicy imprez zbiorowych są ubezpieczeni: od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (wycieczki krajowe suma ubezpieczenia do 5000 zł, wycieczki zagraniczne suma ubezpieczenia do 5.000 Euro); Kosztów Leczenia (wycieczki zagraniczne do sumy ubezpieczeniowej 10.000 Euro), Bagaż Podróżny (wycieczki zagraniczne do sumy ubezpieczeniowej 200 Euro). Ubezpieczycielem jest TUiR AXA S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Chłodna 51. Ogólne warunki ubezpieczenia Podróży KONTYNENTY dostępne są na witrynie internetowej Biura Podróży  BONUS TRAVEL s.c.- www.bonustravel.com.pl, a także na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji AXA, www.axa.pl. Zawierając umowę Uczestnik deklaruje się, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie. Z dokładnymi warunkami ubezpieczenia każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się w biurze Organizatora przed wyjazdem.
X. REZYGNACJA Z IMPREZY.
1. Uczestnik może odstąpić od umowy w każdym czasie.
2. O zamiarze rozwiązania lub zmiany umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej, Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora niezwłocznie.
3. Oświadczenie o zamiarze rozwiązania lub zmiany umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika, za pośrednictwem poczty, elektronicznie z podpisem elektronicznym, a za datę rezygnacji uznaje się datę złożenia stosownego oświadczenia przez Uczestnika lub jego pełnomocnika Organizatorowi lub jego agentowi, lub datę otrzymania pisemnego oświadczenia.
4. Uczestnik, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny odstępuje od umowy, jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistych kosztów swej rezygnacji, nie więcej jednak niż 90% wartości imprezy turystycznej.
5. Uczestnik w celu uniknięcia kosztów rezygnacji może wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym wybranym przez Uczestnika bądź poleconym przez biuro (koszt ok. 4 % wartości imprezy).
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1.W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych i Kodeks Cywilny. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy Sąd.

Oświadczam, że zapoznałem/am  się i akceptuję powyższe Warunki Uczestnictwa.

Data........................ podpis......................................................